ശേഷിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ, ക്ലോറിൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അലിഞ്ഞുപോയ ഓസോൺ